شانزدهمین جلسه شورای اجرایی مجمع

شانزدهمین جلسه شورای اجرایی مجمع در تاریخ 23 مهرماه 1399 در محل مجمع عالی حکمت اسلامی شیراز برگزار گردید.

در شروع جلسه تلاوت قرآن کریم انجام گردید سپس به بیان موضوعات مطراح در جلسه پرداخته شد.
در این برنامه به هماهنگی لازم جهت برگزاری نشست بزرگداشت حکیم محمد حسین طباطبایی (ره) پرداخته شد همچنین موضوعاتی جهت برگزاری نشست مطرح و توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین سؤالات مطرح شده از سوی گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه و توسط اعضاء مورد تحلیل واقع شد و در نتیجه پیشنهاد برگزاری همایش با موضوعات استخراج شده از سؤالات مطرح شده ارائه گردید.