حضور حضرت آیت الله غلامرضا فیاضی(ادام الله عزّه)در شیراز

با حضور حضرت آیت الله فیاضی در شیراز جلسه ای
با موضوعات:
-تداخل وجود یا وحدت وجود
-قاعده الواحد
-وحدت یا تعدد نفس انسان
با حضور اساتید علوم عقلی حوزه و دانشگاه،در محل مجمع عالی حکمت اسلامی فارس در تاریخ دهم مهر ماه سال هزار و چهارصد برگزار گردید.