همایش ملی ملاصدرا در شیراز

به‌همت‌مجمع‌عالی‌حکمت‌اسلامی‌فارس‌ همایش‌ملی‌روز ملاصدرا با‌موضوع:

مؤلفه های مکتب فلسفی شیراز و تاثیر آن بر حکمت متعالیه ملاصدرای شیرازی

محورهای همایش:

-مؤلفه‌های‌فلسفی‌مکتب شیراز و تاثیر آن بر حکمت متعالیه

-مؤلفه‌های‌عرفانی‌مکتب شیراز و تاثیر آن بر حکمت متعالیه

-مؤلفه‌های‌کلامی‌مکتب شیراز و تاثیر آن بر حکمت متعالیه

-مؤلفه‌های‌تفسیری-حدیثی‌مکتب شیراز و تاثیر آن بر حکمت متعالیه

مهلت ارسال

چکیده مقالات30بهمن1400

اصل مقالات15فروردین1401

تاریخ برگزاری همایش1و2خرداد1401