نشست علمی الهیات اجتماعی شیعه

در روز سه شنبه1401/10/20نشست علمی کارگروه کلام مجمع عالی حکمت اسلامی فارس با موضوع الهیات اجتماعی شیعه و ارائه حجةالاسلام والمسلمین قانع برگزار گردید.