یکصد و سومین پیش نشست کنگره بین المللی علامه طباطبائی در شیراز برگزار شد

یکصد و سوین پیش نشست کنگره بی المللی علامه طباطبائی با ارائه دکتر جعفری با موضوع روش شناسی علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در شهر شیراز برگزار گردید.