اولین نشست تخصصی کنگره بین المللی علامه طباطبائی(ره) در شیراز

اولین جلسه نشست تخصصی علامه طباطبائی(ره) با موضوع حقیقت عبودیت ابزار سیر تکاملی فرد و جامعه بشری از نگاه علامه طباطبائی(ره) و ارائه حجةالاسلام دکتر محمدمهدی پورعلیفرد برگزار گردید.