دومین نشست تخصصی کنگره بین المللی علامه طباطبائی(ره) در شیراز

دومین نشست تخصصی کنگره بین المللی علامه طباطبائی (ره) با استقبال قابل توجهی در شیراز روبرو شد.

این نشست در روز سه شنبه سیم آبان ماه با موضوع بایسته های علوم اسلامی و انسانی با بهره گیری از علم النفس فلسفی علامه طباطبائی (ره)،توسط استاد محمدهادی طلعتی برگزار گردید.