معرفی مجمع

تاريخچه تأسيس مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه شیراز

پيرو ديدار جمعي از اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی قم با برخی از فضلا و نخبگان علوم عقلي حوزه علميه شیراز  و تأكيد بر ضرورت و اهميت علوم عقلي و لزوم تشكيل شعبه ای از مجمع عالی حکمت اسلامی در شیراز كه مركزيت علوم عقلي را در حوزه علميه شیراز بر عهده داشته باشد، جمعي از اساتيد علوم عقلي با تشكيل جلسات متعدد راه‌كارهاي تحقق این هدف را بررسي  نمودند.