خانه درباره ما شورای اجرایی

شورای اجرایی

براساس ماده ۳۶ اساسنامه، هیئت مدیره مجمع عالی مجموعه ای از نمایندگان منتخب مجمع عمومی است که براساس سیاست های کلان مجمع عالی به برنامه ریزی و هدایت فعالیت‌ها می‌پردازند.

هیئت مدیره ۹ نفر می باشند که به مدت ۲ سال با رأی مخفی مجمع عمومی از میان اعضای پیوسته مجمع عالی انتخاب می‌شوند که ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره می‌بایست از اعضای هیأت مؤسس باشند.