خانه تولیدات تولیدات صوتی

تولیدات صوتی

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تاریخ تولید

1

36

CD

اثبات علم حصولی پیشین خداوند متعال

4

فیاضی

2

37

DVD

امامت

22

ربانی گلپایگانی

3

38

CD

آشنائی با معتزلیان جدید در کشورهای اسلامی

7

علمی

4

39

CD

بررسی جریان های فکری بالکان

6

خلیلوویچ

5

40

CD

تحلیل و بررسی اصالت وجود

7

عبودیت

6

41

CD

تفسیر المیزان ( سوره حمد )

7

غروی

7

42

CD

چیستی عرفان نظری و کارکِرد آن

4

یزدان پناه

8

43

CD

چیستی فلسفه سیاسی اسلامی

4

پارسانیا

9

44

CD

رابطه نفس و بدن

5

غروی

10

45

CD

شاخصه های عرفان ناب شیعی

8

فنائی اشکوری

11

46

CD

علم النفس فلسفی

13

یوسفی

12

47

CD

علم دینی

9

پارسانیا

13

48

CD

فلسفه اخلاق

12

امیر خواص

14

49

DVD

فلسفه ذهن

12

ذاکری

15

50

CD

کلیات فلسفه سیاسی اسلام

3

واعظی

16

51

CD

معرفت شناسی 1و2

13

معلمی و رضانیا

17

52

DVD

نقد و بررسی روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

26

آذربایجانی

18

53

CD

نقد و بررسی رویکردهای هرمنوتیک به قرآن

6

میری

19

54

CD

نقد و بررسی عرفان های کاذب / تصویری و صوتی

9

شریفی

20

55

CD

نقد و بررسی عرفان‌های کاذب (شیطان‌پرستی)

5

شریفی

21

56

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر

21

رضانژاد

22

57

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بخش اول)

7 (تصویری)

رضانژاد

23

58

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بخش دوم)

7 (تصویری)

رضانژاد

24

59

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بخش سوم)

7 (تصویری)

رضانژاد

25

60

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بابیت و بهائیت)

17

رضانژاد

26

61

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بابیت و بهائیت) بخش اول

8 (تصویری)

رضانژاد

27

62

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بابیت و بهائیت ) بخش دوم

9 (تصویری)

رضانژاد

28

63

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (شیخیه)

13

رضانژاد

29

64

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (شیخیه) بخش اول

7 (تصویری)

رضانژاد

30

65

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (شیخیه) بخش دوم

6 (تصویری)

رضانژاد

31

66

DVD

نقد و بررسي فلسفه‌ غرب ( کانت )

19

محمد‌رضايي

32

67

CD

نقد و بررسي فلسفه غرب ( هیوم )

6

فتحعلي‌خاني

33

68

CD

نقد وبررسی فلسفه غرب ( دکارت )

7

قمی

34

69

DVD

فلسفه علم

37

میرسپاه

35

120

CD

نقد و بررسی فلسفه غرب (اگزیستانسیالیسم)

9 جلسه

قمی

تیرماه 93

36

121

DVD

معرفت 2

22 جلسه

معلمی

تیرماه 93
37 129 DVD فلسفه روان شناسی 21 جلسه آذربایجانی اردیبهشت 94
38 130 CD ايده آليسم آلمانی 12 جلسه طالب زاده اردیبهشت 94
39 137 CD آشنايی با مکتب های عرفانی و شبه عرفانی 6 جلسه فنائی اشکوری تیرماه94
40 141 CD فلسفه اخلاق (فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی) 9 جلسه شریفی تیرماه94
41 145 CD معرفت شناسی 13 جلسه حسين زاده يزدی تیرماه94
42 161 CD فلسفه اخلاق ، اخلاق کاربردی ، درآمدی بر اجتهاد اخلاقی 7 جلسه دکتر احمد حسین شریفی فروردین 95
43 166 DVD معرفت شناسی پیشرفته؛ منابع معرفت 20

حسین زاده یزدی

44 182 DVD معرفت شناسی پیشرفته (4) مولفه ها و تصدیقات 24 جلسه حسین زاده یزدی

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تاریخ
تولید

1

1

DVD

اسفار جلد اول

256

مهندسی

2

2

DVD

اسفار جلد دوم

126

مهندسی

3

3

DVD

اسفار جلد اول شماره (1)

180-1

فیاضی

4

4

DVD

اسفار جلد اول شماره (2)

423-181

فیاضی

5

5

DVD

اسفار جلد اول شماره (3)

538-424

فیاضی

6

6

DVD

اسفار جلد اول شماره ( 4)

640-539

فياضي

7

7

DVD

اسفار جلد اول شماره (5)

737-641

فیاضی

8

8

DVD

اسفار جلد اول شماره (6)

832-738

فیاضی

9

9

DVD

اسفار جلد اول شماره (7)

916-833

فیاضی

10

10

DVD

اسفار جلد ششم

255

اسحاق نیا

11

11

DVD

اسفار جلد سوم

255

ممدوحی

12

12

DVD

اشارات (جلد دوم) نمط 1 و 2 و 3

457

حشمت‌پور

13

13

DVD

اشارات (جلد سوم) نمط 4 و5

140

حشمت‌پور

14

14

2 DVD

اشارات (جلد سوم) نمط 6

156

حشمت پور

13

15

DVD

آشنایی با مبانی حکمت متعالیه

34

عبودیت

14

16

DVD

بدایه الحکمه

108

سربخشی

15

17

DVD

بدایه الحکمه

132

یوسفی

16

18

DVD

برهان شفاء

125

پارسانیا

17

19

2 DVD

تمهید القواعد

188

رمضانی

18

20

DVD

تمهید القواعد

88

معلمی

19

21

2 DVD

حکمت متعالیه 1

239-1

یزدان پناه

20

22

DVD

حکمت متعالیه 2

388-240

یزدان پناه

21

23

DVD

شرح چهل حدیث حضرت امام (ره) (حدیث 1 تا 20)

85

تحریری

23

25

2 DVD

کلام جدید (بحث عقل و دین)

211

ربانی گلپایگانی

24

26

DVD

مبانی حکمت متعالیه

98-1

فیاضی

25

26

DVD

مبانی حکمت متعالیه (2)

99-138

فیاضی

شهریور95
26

27

DVD

منطق صدرایی

32

سلیمانی امیری

27

28

CD

نسیم معرفت (مباحث معرفت شناسی)

29

فیاضی

28

29

DVD

نهایه الحکمه

224

شیروانی

29

30

DVD

اسفار جلد 1 شماره8

1017-926

فیاضی

30

31

2DVD

اسفار(جلد یک)

292

نائیجی

31

33

DVD

اسفار (جلد هفتم)

193

اسحاق‌نیا

32

34

DVD

شرح اشارات نمط 3 و 4 و 5

125

شیروانی

33

35

DVD

اسفار (جلد ششم)

228

ممدوحی

34

116

DVD

منطق (الجوهر النضید)

106 جلسه

سلیمانی امیری

تیرماه 93
35

117

DVD

شرح تجرید الاعتقاد

161

ضرابی

تیرماه 93
36

118

DVD

آیین حکمت(مجموعه دروس شرح نهایه الحکمه)

136 جلسه

معلمی

تیرماه 93
37

119

DVD

کلام جدید( علم دین)

195

ربانی گلپ‍ایگانی

تیرماه 93
38

123

DVD

خارج نهایه الحکمه

197

یزدان پ‍ناه

تیرماه 93
39 124

DVD

شوارق الهام جلد دوم 287 حشمت‌پور آذر ماه 93
40 125

DVD

شوارق الهام جلد سوم 469 حشمت‌پور آذر ماه 93
41 126

DVD

طبیعیات شفاء ( مقاله اول و دوم) 292 حشمت‌پور آذر ماه 93
42 134 DVD شرح چهل حديث حضرت امام خمينی (ره) (حدیث 1 الی 20) 102 جلسه ضرابی اردیبهشت 94
43 134 DVD شرح چهل حديث حضرت امام خمينی (ره) (حديث 21 تا 40) (2) 60 جلسه ضرابی مرداد 95
44 135 DVD بدايه الحکمه 184 جلسه امینی نژاد اردیبهشت 94
45 136 DVD نفس شفاء 47 جلسه یزدان پناه خرداد 94
46 136 DVD نفس شفاء(2) 48-87 یزدان پناه مرداد 95
47 146
48 148 DVD خارج علم کلام ، مسائل جديد کلامی (علم دينی) 105 ربانی گلپايگانی تیرماه 94
49 150 DVD حکمت متعاليه شماره 3 454-389 يزدان پناه تیرماه 94
50 151 DVD اسفار جلد اول (شماره 9) 1018 تا 1106 فياضی شهریور94
51 152 DVD الهيات شفاء ( المقاله الاولی الی الفصل الرابع من المقاله السادسه) 277 رمضانی شهریور94
52 153 DVD نهايه الحکمه 233 يوسفی شهریور94
53 155 DVD طبیعیات شفاء مقاله 3 227 جلسه حشمت پور آبان 94
54 156 DVD شوارق الالهام جلد 4 363 جلسه حشمت پور آبان 94
55 162 DVD اسفار جلد دوم 211 جلسه دکتر محمد مهدی گرجیان فروردین 95
56 164 DVD اسفار جلد 1 شماره 10 80 فیاضی مرداد 95
5657 165 DVD اسفار جلد 9 220 ممدوحی مرداد 95
58 167 DVD خارج نهایه الحکمه 86 یزدان پناه مرداد 95
59 168 DVD حکمت متعالیه شماره 4 68 یزدان پناه مرداد 95
60 171 DVD رساله وجود رابطی آقاعلی مدرس زنوزی 84 حشمت پور دی 95
61 175 DVD اسفار جلد 8 146 ممدوحی دی 95
62 185 DVD علم الیقین فی اصول الدین ( المقصد الاول فی العلم بالله) 89 ضرابی تیر 96
63 186 DVD اسفار جلد (2) 93 فیاضی تیر 96
64 187 DVD امامت ( بر اساس کتاب المراجعات) 86 ربانی گلپایگانی تیر 96

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

نوع دوره

1

182

DVD

معرفت شناسی پیشرفته (4) مولفه ها و تصدیقات

24 جلسه

حسین زاده یزدی

کوتاه مدت

2

185

DVD

علم الیقین فی اصول الدین ( المقصد الاول فی العلم بالله) 89 جلسه ضرابی بلند مدت

3

186

DVD

اسفار جلد (2) 93 جلسه فیاضی بلند مدت

4

187

DVD

امامت ( بر اساس کتاب المراجعات) 86 جلسه ربانی گلپایگانی بلند مدت
5

6

7

8

9
10